Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Ansette ferievikarer? Ting å tenke på ved ansettelse av barn og ungdom

Vi gir deg i korte trekk og i stikkordsform noe av det du må tenke på hvis du skal ansette noen under 18 år og mer om hva som gjelder når det er snakk om barn i alderen 13-15 år.

Hva lurer mange på?

Det vil selvsagt variere hva man som arbeidsgiver lurer på når det gjelder ansettelser. Det er viktig å vite at det går et skille for barn i alder 13-15 år (ungdomsskolealder) og de under 18 år. Reglene som regulerer dette finner vi i all hovedsak i Arbeidsmiljøloven og i gitte tilfeller må man innhente tillatelse fra arbeidstilsynet. Mange lurer på lønn og arbeidstider.

Barn 13-15 år

Stikkord og hovedregelen her er at barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid.

Unntak:

  • Kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid.
  • Lett arbeid, for eksempel: budtjeneste, rydde- og pakkearbeid, arbeid med fisk, rengjøring.
  • Arbeid som ledd i barnet skolegang, eller i prakstisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndigheten (barnet må være fylt 14 år).
  • Hjelpe til på familiens gård med for eksempel potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr. Dette regnes ikke som arbeid i lovens forstand.

Arbeidet må ikke påvirke barnets/ungdommens sikkerhet, helse eller utvikling på en skadelig måte eller gå ut over skolegang.

Samtykke fra foreldre og Arbeidstilsynet

Før barn under 15 år eller som er i skolepliktig alder settes til kulturelt, kunstnerisk, sportslig og reklamemessig arbeid skal arbeidsgiver innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Samtykke fra foreldre eller andre foresatte skal vedlegges søknaden til Arbeidstilsynet.

Arbeidsavtale

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 tredje ledd. Fra 1. juli skal arbeidskontrakt foreligge senest etter sju dager.

Arbeidstid
Arbeidstid for barn under 15 år, eller som er skolepliktige

Arbeidstiden skal ikke overstige:

  • 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning*,
  • 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
  • 8 timer i døgnet og 40 timer i uken samlet for skole og arbeid når arbeidet er ledd i en ordning i regi av skolen hvor det veksles mellom teoretisk og praktisk utdanning

*Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til arbeid utover 2 timer i døgnet og 12 timer i uken ved kulturelt eller lignende arbeid. Eksempel på dette er deltakelse i et teaterstykke, jf. aml § 11-2 femte ledd.

Pauser og arbeidsfri: det er litt ulike regler for de to gruppene

De under 18 år skal ha en hvilepause på minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.

Når det gjelder barn under 15 år, eller som er skolepliktige, skal det innenfor hver periode på 24 timer være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 14 timer.

Det skal være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig legges til søn- eller helgedag,

Lønn og OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

I Norge finnes ingen generell minstelønn. Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller ved tariffavtale.

I noen bransjer finnes det allmenngjorte tariffavtaler med krav om minstelønn. Allmengjøring innebærer at alle ansatte som arbeider innen et fag eller virksomhet – som faller inn under virkeområdet til den allmenngjort tariffavtalen – har krav på minimum de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen.

Mange tariffavtaler inneholder minstelønnsatser for unge arbeidstakere.

Et eksempel er Landsoverenskomsten HK som gjelder for arbeidstakere i varehandel- eller annen servicevirksomhet.

Minstelønnssatser fra 1. april 2022:

Arbeidstakere under 16 år - timelønn: 118,41

Arbeidstakere under 18 år - timelønn: 121,4

OTP: fra og med 13 år, uavhengig av stillingsprosent, har krav på pensjonssparing fra første krone.

Annet

Hva ellers man lurer på vil naturlig nok variere.

Tjener de unge under kr 70 000 pr år må de bestille frikort på Skatteetaten.

Sikkerheten og eventuell risiko må vurderes og ivaretas og i dette arbeidet skal verneombud involveres dersom bedriften er pålagt det.

De ansatte må selvsagt gis nødvendig og tilstrekkelig opplæring.

I virksomheter med mer enn 20 ansatte skal det føres lister, med konkret informasjon, over de under 18 år.

Lurer du ellers på noe, må du ta kontakt med oss og så hjelper vi deg.

Kilder: Arbeidsmiljøloven og Dib.no

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.