Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Nyheter

Bedrifter som eier formuesobjekter som boliger, fly, helikopter og båter foreslås å beskattes hardt av regjeringen.

Forslag til nye regler for skattlegging av privat konsum i selskap kan gjøre det uaktuelt å ha bolig og fritidseiendommer, båter, fly og helikopter i virksomheten.

Skattlegging av privat konsum i selskap

Det handler om regulering av praksisen med å erverve eiendeler i selskapet for privat bruk.

I høringsnotatets innledning og sammendrag vises det til at:

"Personlig selskapseier og selskapet kan oppnå en urettmessig gunstig beskatning ved å la selskapet dekke eiers private kostnader. Det gjøres ved at selskapet erverver eiendeler eller tjenester som eier benytter privat, eller som selges videre til eier uten at selskapet får dekket sine kostnader. Etter gjeldende regler skal selskapet uttaksbeskattes og eier beskattes etter reglene om utbytte eller utdeling for fordelen som overføres fra selskap til eier. I praksis skjer ofte ikke det, fordi eier og selskapet ikke gir opplysninger om det til Skatteetaten. Problemstillingen er særlig aktuell for selskap med få eiere".

Regjeringen vil benytte seg av en sjablong for å skattlegge formuesobjekter. Sjablongen ønsker de å sette høyt. Dette for at det ikke skal lønne seg å eie slike objekter i selskap for privat konsum, og departementet antar at de nye reglene vil fungere som «stoppregler» for anskaffelse av slike formuesobjekter.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen peker blant annet på at sjablongene finansdepartementet foreslår fremstår som helt urealistiske og det er forventet at mange vil komme med uttalelser innen høringsfristen.

HVEM VIL OMFATTES AV REGLENE

Regnskap Norge og Skattebetalerforeningen viser til at forslaget er mest aktuelt for aksjeselskap og ansvarlige selskap. Samtidig ønsker man å unngå vridninger og tilpasninger, derfor foreslår departementet at det også bør gjelde andre selskap som har likhetstrekk med aksjeselskap og ansvarlige selskap. Forslaget vil gjelde alle personlige skattytere som i løpet av et inntektsår har eid eller kontrollert et selskap med minst 50 prosent av aksjene. Eier identifiseres i denne sammenheng med sine nærstående. Selskapets egen beholdning av aksjer skal det ses bort fra.

Ikke krav om faktisk bruk

Regnskap Norge viser til at skattlegging av eier og uttaksbeskatning av selskapet, vil skje uavhengig av om eiendelen faktisk benyttes privat eller ikke. Det er eiers kontroll og faktiske disposisjonsmulighet som dermed utløser skatteplikten. Eier skal beskattes for hele året, med fradrag for tid selskapet kan dokumentere at formuesobjektet er benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet. Ved sjablonbeskatningen skal fordelen også reduseres med eiers eventuelle egenbetaling.

Vurder tiltak

Forutsatt at forslaget blir vedtatt, vil de nye reglene tre i kraft allerede fra inntektsåret 2023. Virksomheter som eier denne type eiendeler bør i løpet av høsten legge en plan for hvordan de skal forholde seg til disse reglene.

Ta gjerne kontakt med oss i OM Regnskap hvis du vil diskutere mulige utfordringer her i din virksomhet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-sarregler-om-skattlegging-av-privat-konsum-i-selskap/id2911994/

Bilde i artikkelen: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.