Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Nyheter

Gjøre selv eller kjøpe tjenester helt eller delvis?

Virksomheter ser nytten og effektiviteten i å kjøpe hele eller deler av økonomi- og regnskapstjenesten av oss i OM Regnskap. Stikkord: kjernevirksomhet, ressursbruk, risiko, kvalitet og kompetanse.

Hva gjør vi selv og hva kjøper vi av andre?

Kjernevirksomheten, de aktivitetene og oppgavene din virksomhet gjør best og er det dere lever av, er det dere bør bruke mest mulig av egne ressurser, tid og oppmerksomhet på. Når du vurderer en oppgave eller aktivitet som utenfor kjernevirksomheten, bør det gjøres en vurdering av alternative tilbydere på disse områdene og om det vil være gunstig å kjøpe tjenester eksternt.

Vi vil trekke fram noen av fordelene flere virksomheter velger å fokusere på når de kjøper tjenester innen økonomi og regnskap av oss i OM Regnskap.

Regnskapet internt med egen regnskap- og økonomiansvarlig? Flere og flere ser fordelen med å få hjelp til å innføre nytt og effektivt system.

Fokus på kjernevirksomheten

Mange ser verdien av å holde fokus på det egen virksomhet skal levere og leve av. Å bruke tiden og kapasiteten sin på det man selv er god på, forbedre og utvikle dette gir stor verdi for de aller fleste. Hvis egne ressurser og tid i størst mulig grad brukes på å styrke egne tjenester, produkter og leveranser til egne kunder, vil det være en viktig faktor for å lykkes, få økt inntjening og gode resultater.

Ressursbruk

Ressursbruk i alle former handler om kostnader og resultat. For enhver virksomhet er det avgjørende at ressursene brukes riktig og kostnadseffektivt. Det er enklere og ofte mer motiverende å bruke tid og ressurser på egen kjernevirksomhet. Å følge opp eventuelle ansatte på fagområder utenfor kjernevirksomheten kan også oppleves som mer krevende og mindre motiverende. Videre kan egne ansatte innen områder utenfor kjernevirksomheten være uforholdsmessig kostbart.

Risiko, kvalitet og kompetanse

Flere ser også en risiko ved å sitte med ansvar for oppgaver og ansatte utenfor kjernevirksomheten. Det ligger alltid en risiko knyttet til effektivitet og effektiv ressursbruk. I tillegg kan man stille spørsmål ved om man via interne ressurser har god nok oversikt over lov- og regelverk som stadig endrer seg og at disposisjoner gjøres korrekt og til beste for virksomheten. Videre kan det ligge risiko utover det faglige knyttet til ferie, sykdom eller annet fravær.

Regnskap med oversikt og kontroll på økonomien i driften og prosjekter er eller bør være et viktig styringsverktøy i alle virksomheter. Det betyr at kvalitet, tilgjengelighet, forståelse og kompetanse er avgjørende. Da blir spørsmålet gjerne hvem velger man å samarbeide med for å sikre seg dette?

Faglitteraturen om "make-or buy"

I sentral økonomisk teori om outsourcing eller det vi på norsk gjerne omtaler som å sette ut tjenester, tas det også utgangspunkt i hva som er virksomhetens kjernevirksomhet, risiko og kostnader. Vi vil her kun i korte trekk skissere hva som vektlegges med henvisning blant annet til forelesninger ved Kenneth Fjell, NHH og Besanko m. fl. Economics of strategy.

Utgangspunktet er kjernevirksomheten og at når en aktivitet vurderes som å ligge utenfor denne, bør det gjøres en vurdering av tilgangen på alternative tilbydere. Har man flere mulige leverandører å velge mellom, vil konkurransen mellom disse sikre at deres effektivitet og kompetanse gir lavere kostnader knyttet å utføre tjenesten enn å gjøre dette selv. Unntaket er at ineffektiv egenproduksjon kan være mer gunstig enn å outsource til monopolister og monopolpriser.

Videre anføres følgende sentrale grunner til å kjøpe i markedet:

  1. Utnytte skalafordeler og læring
  2. Reduserte kostnader forbundet med svak innsats fra egne ansatte og tilhørende kontrollkostnader
  3. Reduserte påvirkningskostnader i form av intern lobbyvirksomhet knyttet til ressurser og oppmerksomhet (mest aktuelt i større virksomheter)

Som med det meste annet, er det flere forhold som må avveies mot hverandre når en eventuell beslutning om å outsource skal vurderes. Flere av ulempene det pekes på i litteraturen, er gjerne knyttet til underleverandører av komponenter til konkrete produkter eller produksjon av varer virksomheten leverer i et marked. Det er ofte forhold knyttet til valg av (feil) leverandør, dårlige kontrakter, skjulte kostnader, tap av kontroll og at man ikke har en plan for å reversere beslutningen om outsoursing, som blir gjeldende når det går galt.

Det vises også til at noen ganger kan en mellomløsning være det beste, med andre ord at man kan velge å kjøpe deler av en tjeneste og beholde noe selv. Her er det også ulike modeller for hvordan det kan løses.

Et valg om å kjøpe regnskap- og økonomitjenester vil i de fleste tilfeller gi store fordeler som bedre oversikt og kontroll, trygghet både med hensyn til det faglige, kompetanse, leveranse og kapasitet. Vi tilbyr kunder å ta hele eller deler av regnskap- og økonomifunksjonen og har som mål å spille våre kunder gode.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hva som er mest gunstig for deg og din virksomhet.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.