Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Tjener man på å sette seg mål?

Det er ikke bare innen idrett eller i store bedrifter det er mye å hente på å blinke seg ut noen mål og legge en god plan for hvordan målene skal nås.

Det er avgjørende at målene som settes må være riktige og viktige for akkurat din virksomhet. OM Regnskap vil gjerne bidra med kompetanse og engasjement slik at du som leder og din virksomhet lykkes. Vår tilnærming til det å jobbe med mål på en måte som gir effekt og positivt resultat – i korte trekk:

Definere mål

Det grunnleggende spørsmålet er hva man ønsker å oppnå med utgangspunkt i nåsituasjonen. I noen tilfeller kan det være relativt logisk og enkelt å definere noen mål som gir positiv effekt for virksomheten. I andre tilfeller kan det være påkrevd med en grundig kartlegging og analyse for å definere mål for virksomheten. Hvilke mål og hvilen type mål som er viktige og riktige for akkurat din virksomhet er det avgjørende. Mål kan være av typen som relativt enkelt kan måles og tallfestes (kvantitative mål) f.eks økt salg av konkrete produkter eller tjenester eller ha en annen karakter (kvalitative mål) som gjør det mer krevende å vurdere måloppnåelse f.eks bedre kundeopplevelser eller bedre kommunikasjon internt og/eller eksternt.

Det kan også skilles mellom kortsiktige og mer langsiktige mål. For de fleste vil det være mest hensiktsmessig å jobbe med begge typer mål. Noen mål er av natur langsiktige med utgangspunkt i at det vil ta tid å oppnå dem. At noe tar tid kan selvsagt skyldes at tiden i seg selv er et moment, at det kreves planlegging, omstilling, ressurser og investeringer eller at samarbeid med andre må etableres, eller det kreves opplæring og kompetanseheving internt.  Andre mål, som for eksempel en økning i salget, kan både ha en kort- og langsiktig horisont. Her kan vi kanskje gjøre tiltak som kan forbedre salget omtrent fra dag en på noen områder, mens det krever mer langsiktighet å øke virksomhetens totale salg og markedsandeler.

Avhengig av virksomhetens størrelse, kompleksitet og hvilken kapasitet man har til å jobbe med prosesser knyttet til mål, kan man selvsagt definere mål på ulike områder og nivå. Da er det viktig at man blant annet er oppmerksom på at målene ikke står i motstrid til hverandre og/eller kan bidra til sub-optimalisering. En virksomhet som for eksempel vil øke salgstall både på kort og lang sikt kan risikere at man ved «råsalg», eventuelt i kombinasjon med provisjon eller salgsbonuser oppnår de kortsiktige salgsmålene, men på grunn av metodene som benyttes eller hvordan kunder behandles i ettertid mister gjenkjøp, langsiktige kundeforhold og eventuelt skader omdømmet til virksomheten.

Plan for måloppnåelse

Når du har definert hvilke mål du skal oppnå og når de skal være oppnådd, er det viktig å legge en god plan for hvordan disse målene skal nås. Da er spørsmålet hvordan man mest effektivt og på beste måte når fram til målene som er satt. Det kan være flere veier til målet og hvilken vei man velger kan ha stor betydning for resultatet. Hvis vi sammenligner dette med et turmål som for eksempel en tur til Sålefjell, er de første spørsmålene knyttet til hvor man starter fra, hvordan man ut fra terrenget og egne forutsetninger raskest og mest effektivt kommer til toppen på Sålefjell. I fotball handler det om å vinne kampen ved å spille på de styrkene laget besitter og det systemet som ut fra dette gir best uttelling. I tillegg er det en fordel om man kjenner motstanderen, deres styrker, svakheter og spillestil og kan planlegge også ut fra dette. I bedrifter og virksomheter handler det i stor grad om bevissthet og fakta knyttet til virksomhetens status eller hvor vi er i dag, hvilke forutsetninger vi har (styrker og svakheter), rammebetingelser, muligheter og eventuelle begrensninger vi har i forhold til videre utvikling og hva vi vil oppnå. Da er det med andre ord snakk om å vurdere og ta hensyn til både interne og eksterne forhold.

Som nevnt kan det i noen tilfeller være relativt logisk og enkelt å definere noen mål og videre hvilke tiltak som vil gi positiv effekt for driften av virksomheten. For eksempel kan en frisør enkelt si at å øke salget av f.eks stylingsprodukter vil være positivt eller at man sikrer at kunden bestiller ny time med en gang. Spørsmålet er hvordan man sørger for at dette faktisk skjer over tid og at en selv og ansatte er «på» og gjennomfører det som skal til.  En regnskapsfører kan sette seg mål om hvor mange årsoppgjør som skal være ferdig til gitte tidspunkt for å sikre jevn produksjon og at man er ferdig innen fristen. Her er spørsmålet også hvordan vi faktisk får det til å skje etter at målet er satt.

Det kan også jobbes parallelt med planer og gjennomføring av ulike mål og med mål som har både kort- og lang horisont. I noen tilfeller kan vi si at målene kan være gjensidig avhengige eller sekvensielle. Det ene målet kan med andre ord bygge på og/eller avløse det andre.

Gjennomføring

Når målene er satt og planene for hvordan disse skal nås på beste måte er lagt, kommer det som i mange tilfeller viser seg å være det mest krevende for de fleste, nemlig gjennomføringen. Her sviktes det både i store og små virksomheter, uavhengig av sektor og bransje. Det kan selvsagt være flere grunner til dette, men det har vist seg at man i mange tilfeller har undervurdert gjennomføringsfasen ved at man blant annet: har satt av for lite ressurser for å sikre gjennomføring, ikke har definert hvem som har ansvar for oppfølging, ikke har sørget for nødvendig informasjon og involvering, ikke bygget tilstrekkelig kompetanse eller gitt nødvendig opplæring for å nevne noe. Videre er det heller ikke uvanlig at vi ser at ordinær drift, nye utfordringer og prosjekter tar oppmerksomheten vekk fra mål og planer man kan ha investert mye tid, krefter og ressurser på å utarbeide og vedta. Oppfølging av gjennomføringsfasen er med andre ord en kritisk faktor. Dette kan man gjøre på ulike måter avhengig av konkret situasjon og rammer. Noen med dedikert ansvar for gjennomføringen kombinert med strukturer som delmål og milepæler eventuelt kombinert med ulike motivasjonstiltak er noen av grepene som kan fungere. Dette vurderes konkret for hver virksomhet.

Hva kan man tjene på å sette seg mål, velge rette tiltak, planlegge og sikre gjennomføring?

Det veldig korte svaret er at for de aller fleste er det mye å hente på et grundig arbeid med mål og at resultatet av dette viser igjen på bunnlinja. I tillegg kan det også ha en rekke andre positive effekter som over tid også gir resultat på bunnlinja. Ansatte kan bli mer motiverte gjennom at bedriftens mål og planer blir tydelige og konkrete og ved at de som ansatte blir involvert både i prosess og gjennomføring. Videre kan man få mer effektive og produktive medarbeidere gjennom at de blir mer målrettet i sin arbeidsdag. Det kan også gi en positiv effekt i forhold til omdømme, mot samarbeidspartnere, kunder og i markedet ellers ved at man blir oppfattet som profesjonell. I tillegg kan det slå positivt ut i forhold til å beholde dyktige ansatte samt å tiltrekke seg attraktive nye medarbeidere. Man har med andre ord alt å tjene på å gjøre en grundig jobb med hensyn til å sette seg riktige mål, planlegge og sikre gjennomføring på en skikkelig måte.

O.M. Regnskap kan bistå deg som leder og virksomheten du leder med prosess og bistand tilpasset ditt behov og nivå, stort eller lite.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.