Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Tips og råd

Spørsmål om ferie og feriepenger

Vår bransjeorganisasjon har laget en fin gjennomgang av spørsmål om ferie og feriepenger som vi, i det følgende vil gjengi og referere fra. Du kan som alltid ta kontakt med oss om du lurer på noe mer.

Kan arbeidsgiver bestemme når ansatte skal ta ferie?

Det korte svaret er: Ja, gjennom sin styringsrett kan arbeidsgiver bestemme når den ansatte skal ta ut ferie. Det lange svaret blir: Ja, men. Det er noen forbehold i styringsretten til arbeidsgiver.

  1. Den viktigste for de aller fleste, er at arbeidstaker har krav på 3 uker (18 virkedager) sammenhengende ferie i perioden 1.juni til 30 september (ferieloven §7-1).
  2. I tillegg kan arbeidstaker kreve at restferien (7 virkedager) også skal avvikles samlet i løpet av ferieåret.
  3. Arbeidstakere over 60 kan selv bestemme når den ekstra ferieuken skal avvikles, men de må varsle minimum 2 uker i forveien.

I bedrifter som har egne tariffavtaler, kan reglene nevnt over fravikes.

Må ansatte ta ferie hvis de ikke har krav på feriepenger?

Ansatte kan nekte å ta ferie i den grad feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet ved ferieavvikling. Det er også her et unntak. Dersom en bedrift innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen, kan likevel alle ansatte som er berørt av stansen pålegges å avvikle ferie (ferieloven §5-5).

Antall dager som dekkes av feriepenger fra opptjeningsåret = Feriepenger opptjent i fjor/ dagslønn.

Skal det beregnes feriepenger av sykepenger?

Det skal beregnes feriepenger av sykepenger som betales i arbeidsgiverperioden. Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV 10,2% feriepenger av sykepenger for inntil 48 sykepengedager hvert opptjeningsår. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, beregnes 12,5% feriepenger. Les mer på NAVs sider.

Kan man avtale at feriepenger er inkludert i lønnen?

Feriepengene skal komme i tillegg til lønn, og det er ikke adgang til å avtale at feriepengene skal være inkludert i lønnen med mindre dette er regulert i en bindende tariffavtale.

Kan det overføres mer enn 2 uker lovfestet ferie til påfølgende ferieår?

Ifølge ferieloven §5 (1) plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker avvikler 4 uker og 1 dag ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferien.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av opptil 2 uker lovfestet ferie til påfølgende ferieår jf. ferieloven §7(3).  

Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets slutt på grunn av 100% sykmelding eller foreldrepermisjon skal overføres til påfølgende ferieår, jf. ferieloven §7 (3) annet ledd.

Dersom arbeidstaker har mer enn 2 uker lovfestet ferie til gode som ikke skyldes 100 % sykemelding eller foreldrepermisjon har det skjedd et brudd på ferieloven.  Disse dagene skal likevel overføres til påfølgende ferieår, se ferieloven §7 (3) annet ledd:

(3) (Forskuddsferie og overføring av feriedager)

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

Kan arbeidsgiver beregne 10,2 % feriepenger for noen ansatte og 12 % for andre?

Ifølge ferieloven §10 (2) har arbeidstaker rett til 10,2 % feriepenger som gir rett til 4 uker og 1 dag ferie. 

Arbeidstaker over 60 år har rett til en ekstra ferieuke jf. ferieloven §5 (2) og 2,3% ekstra feriepenger jf. ferieloven §10 3)

Ferieloven er preseptorisk, og kan kun fravikes til fordel for arbeidstaker. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan gi lavere enn 10,2% feriepenger, men det er mulig å gi mer. Mange bedrifter opererer med 5 ukers ferie for ansatte i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, og for disse utgjør feriepengene 12,0 %. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 %.

Det er i utgangspunktet ikke noe i ferieloven som sier at det ikke er tillatt med bruk av forskjellig feriepengesats (10,2 % og 12 %) hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiveren har som hovedregel avtalefrihet, og dersom det ikke står noe spesifikt om feriepengesats i arbeidsavtalen, interne avtaler eller evt. bindende tariffavtale står arbeidsgiver fritt til å velge feriepengesats som de ønsker å bruke, så lenge det ikke resulterer i dårligere betingelser for arbeidstakeren enn det som er hjemlet i ferieloven. Dersom det foreligger en forskjellsbehandling av ansatte skal det være en saklig, nødvendig og forholdsmessig grunn til dette, og arbeidsgiver har ikke lov å forskjellsbehandle ansatte basert på kjønn, etnisitet, religion osv. jfr. Likestillings og diskrimineringsloven. Arbeidsgiver kan f.eks. ikke gi alle kvinner 12 % feriepenger og alle menn 10,2 % feriepenger.

Ved bruk av flere satser for beregning av feriepenger bør det avstemmes for hver sats som er brukt. 

Hva skjer dersom en ansatt blir syk i forbindelse med ferien?

Arbeidstaker som er delvis sykmeldt:

Arbeidstaker som er delvis sykmeldt kan ikke kreve å utsette ferien, men avvikler ferie på vanlig måte. Eksempel: En arbeidstaker er 50 % sykmeldt og avvikler 5 eller 6 feriedager (avhengig av om det regnes med lørdag) dersom det avvikles ferie én uke.

Arbeidstaker som blir syk før ferien:

En arbeidstaker som blir syk før ferien starter, kan etter ferieloven §9(1) første ledd kreve ferien utsatt på visse vilkår, og da utsettes hele ferien:

  • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør (100 % sykmeldt) - dokumentert med legeerklæring
  • Arbeidstaker må kreve ferien utsatt senest siste arbeidsdag før ferien

Arbeidstaker som blir syk i ferien:

En arbeidstaker som blir syk i ferien, kan etter ferieloven § 9(1) annet ledd kreve et tilsvarende antall virkedager ferie utsatt dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Arbeidstaker må ha vært helt arbeidsufør (100%) - dokumentert med legeerklæring
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse uten ugrunnet opphold etter at arbeidet gjenopptas

Dersom arbeidstaker krever utsatt ferie etter disse reglene, er det den eller de feriedagene vedkommende har vært syk som kan kreves utsatt. Eksempel: Er du satt opp på tre uker ferie og blir syk én av disse ukene, er det kun tilsvarende antall dager du er syk som kan kreves utsatt. De to andre ukene anses som avviklet.

Barns eller ektefelles sykdom gir ikke arbeidstaker rett til utsatt ferie.

Snakk med oss om ferie og feriepenger

Har du noe annet eller et konkret tilfelle du lurer på, er det bare å ta kontakt med oss i OM Regnskap. Vi er klare til å hjelpe deg.

Kilde: Regnskap Norge

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med daglig leder Vibeke Sørensen om du har spørsmål om stillingen.

Ledige stillinger

No items found.

Bli kunde hos oss

Vi anbefaler gjerne både skybaserte regnskapsløsninger og ulike måter vi kan samarbeide på, basert på din bedrift og hvilke behov du har. Svar oss på noen få spørsmål om bedriften, og få et uforpliktende tilbud. Eller kontakt oss og avtal et gratis rådgivningsmøte.